เปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์ใหม่

จากเดิม …..

http://www.idatabaseblog.com (อดีต)

ไปเป็น ……

http://www.idatabase.in.th (ปัจจุบัน)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่าน “ที่เฝ้าติดตามการกลับมาใหม่ในครั้งนี้อีกครั้ง” ^_^

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.